Mange hendelser rundt om i verden, også i Norge, viser at flere tros- og livssynssamfunn er sårbare og mangler nødvendige sikringstiltak til å beskytte seg mot ytterliggående hat- og voldshandlinger. Dette truer ikke bare materielle verdier, men først og fremst liv og helse til dem som blir angrepet.

15. oktober 2020 fastsatte Justis- og Beredskapsdepartementet en tilskuddsordning i Stortingets årlige budsjettvedtak, til sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn. Formål er å bidra med midler slik at en kan gjennomføre nødvendige fysiske sikringstiltak og dermed sikre personer som oppholder seg i tros- og livssynssamfunnets lokaler.

Ordningen gjelder alle tros- og livssynssamfunn, samt paraply- og dialogorganisasjoner for tros- og livssynssamfunn, som har organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret. Søknad om tilskudd rettes til Politidirektoratet, som er bemyndiget med ansvaret om å fordele midlene.

Navigare Security bistår gjerne med våre tjenester for å hjelpe deg med din søknad. Vi kan bidra i alle ledd i søknadsprosessen, enten du bare trenger konsultasjon rundt sikkerhetsløsninger, eller ønsker at vi tar et komplett prosjektansvar for hele din søknad. Navigare Security sørger for:

  • Sikkerhetskonsultasjoner
  • Utforming av søknad
  • Nødvendig dokumentasjon
  • Tilbud på tekniske og fysiske sikringstiltak gjennom våre samarbeidspartnere
  • Kursing og opplæring av frivillige vakter
  • Kommunikasjonstjenester
  • Oppfølging i etterkant av innsendt søknad

Navigare Security har allerede erfaring med denne type tjenester, etter å ha bistått flere tros- og livssynssamfunn med innlevering av søknader for budsjettåret 2020. Neste søknadsfrist for «Tilskudd til sikringstiltak for tros- og livssynssamfunn» er 1 mars 2021. Vi er står klare til å yte vårt beste for at din søknad skal ha de beste forutsetningene for å bli innvilget. Sikkerhet er et felles ansvar.

 

Kilde for tilskuddsordningen:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-10-15-2046