Navigare Security gjennomfører bakgrunns kontroller av personer som er aktuelle for posisjoner og stillinger. Det vil være en god investering å undersøke en persons bakgrunn før ansettelse. Slik vil du som arbeidsgiver sikre at riktig person velges. Kostnaden ved feilansettelser og konsekvensen av misligheter vil kunne bli store. Økonomiske tap er en faktor, omdømmetap en annen. Sammenfattet vil en feil ansettelse kunne skape langvarige utfordringer og påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. Lovverket begrenser hva arbeidssøker kan spørres om på et intervju. Samtidig vil det være utfordrende å gjøre undersøkelser av denne art etter ansettelse er foretatt.

Formålet med bakgrunns sjekk er å kontrollere tilgjengelige opplysninger og innhente nye opplysninger for å få et korrekt og nyansert grunnlag for deretter kunne ta de beste beslutninger. Det kan inkludere innhenting av opplysninger om identitet, kredittsjekk, arbeidstillatelse, tidligere arbeidsforhold, utdannelse, referansesjekk og innhenting av politiattest eller klareringsbevis.

Selve innhentingen kan gjøres med eller uten samtykke. Foreligger det samtykke øker det muligheter for å innhente flere opplysninger.

All informasjon som innhentes struktureres og presenteres oppdragsgiver. Er det formålstjenlig kan vi også utarbeide en vurdering basert på innhentet informasjon.

Navigare Security kjenner lovverket og all informasjon som presenteres vil være innhentet på lovlig måte.

Ta kontakt på post@navigaresecurity.com eventuelt på telefon 481 604 05.