Kurs og øvelser

Vi tilbyr kurs for enkeltpersoner og virksomheter som daglig opplever risikomomenter mot både driften og sine medarbeidere.

Konfliktmestringskurs

I dagens samfunn kan det å lede en virksomhet vise seg stadig mer krevende. Virksomhetens kapasitet kan påvirkes av uenigheter eller konflikter på forskjellige nivå, både internt og eksternt, noe som igjen påvirker arbeidsmiljøet og driftsresultatet.

Vårt selskap fokuserer på å hjelpe virksomheter som har ansatte i posisjoner som gjør dem utsatt for å havne i konfliktsituasjoner. Konflikter skaper ofte store påkjenninger, og krever derfor mestring av situasjonen for en trygg håndtering og vellykket utfall.

Overordnet mål for kursene er at deltakerne skal lære teori rundt konfliktdynamikk, menneskelig adferd, volds- og trusselsituasjoner, metoder og praktiske teknikker som er konfliktdempende, samt hvordan håndtere pågående situasjoner på en tryggere måte. Det er viktig at den ansatte skal føle seg trygg på seg selv og sine evner til å håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå relatert til arbeidet.

Praktisk konflikthåndtering

Vår grunnfilosofi er at konfliktsituasjoner først og fremst er mulige å løse gjennom riktig bruk av kommunikasjon. Til dette finnes det egne teknikker og metoder som vi kan lære bort og instruere i. Riktig bruk av kroppsspråk, ord og fremgangsmåte er ofte nok til avverge en konfrontasjon og motvirke truende adferd. Eksempler på metoder er speiling, talebruk, forhandlingsteknikk, ledeteknikk, med mer.

Målet er at uønskede situasjoner skal kunne løses i det hele tatt før de starter, gjennom bevisstgjøring av sitt eget kroppsspråk og tydelig kommunikasjon.

Fysisk konflikthåndtering

En konfliktsituasjon kan i enkelte tilfeller utvikle seg ved at en selv eller andre blir fysisk angrepet. Kommunikasjon fører ikke alltid frem og håndtering av konflikten betinges av evnen til å beskytte seg selv eller andre. I slike tilfeller er det viktig å handle riktig så ingen blir alvorlig skadet. Vi tilbyr derfor også kurs i konflikthåndtering med opplæring i selvforsvarsteknikker som hjelper den enkelte med å beskytte seg selv, eller andre, hvis farlige situasjoner eskalerer og blir voldsomme.

– Se mer om selvforsvarskurs under.

Fagkunnskap

Vi bruker instruktører som har meget lang erfaring i fagfeltet, og som kan det meste innen konflikthåndtering. Våre instruktører har bakgrunn fra yrker og profesjoner hvor arbeidet har bestått av å løse vanskelige konfliktsituasjoner i praksis. Blant instruktørene vi har tilgjengelige, har flere jobbet profesjonelt som instruktører for politiet og forsvaret i nettopp konflikthåndtering. Andre har jobbet med konflikthåndtering under feltarbeid for internasjonale organisasjoner.

Vi har også ressurser med god teoretisk tilnærming til fagfeltet gjennom høyere utdannelse innen blant annet arbeids- og organisasjonspsykologi, samt Internasjonal konfliktanalyse. Vår styrke ligger i vår brede erfaring, ressurser og evnen til å skreddersy kurs som gir optimalt utbytte.

Fremgangsmåte

Vår fremgangsmåte går ut på og først identifisere og analysere bedriftens behov og deretter utvikle et tilpasset kursprogram, samt håndplukke den best egnede instruktøren til oppgaven. Undervisningen benytter en kombinasjon av teori og praksis, som gir økt mestringsfølelse, styrker gode holdninger og overføre kunnskap til trygg utførelse. Dette fører til at de ansatte sitte igjen med en læring som gir praktisk utbytte. Læring fra våre kurs i konfliktmestring er ikke bare nyttig i jobbsammenheng, men kan også overføres til andre sider av livet generelt.

Vi har fornøyde kunder innenfor et stort spekter. Alt fra døgnåpne butikker til større bedrifter.

Selvforsvarskurs

Vi har siden 2011 levert flere selvforsvarskurs til markedet, der kurset tilpasses den enkeltes virksomhets eller den enkelte persons behov.

Opp gjennom årene har vi gjennomført tilpassede kurs for utsatte yrkesgrupper, der de ansatte må være forberedt på å løse sine arbeidsoppgaver gjennom fysisk kontakt. Vi har også holdt selvforsvarskurs for enkelt personer som av ulike grunner føler seg utrygge og utsatt. Målet er alltid at den enkelte deltaker skal ha selvtillit og kunnskap til å håndtere ubehagelige situasjoner, samtidig som deres og andres egensikkerhet ivaretas.

For å oppnå det ambisiøse målet bruker vi instruktører med lang og bred erfaring i konflikthåndtering og som har drevet profesjonelt med opplæring i ulike selvforsvars disipliner. Dette innebærer kjennskap til velprøvde og funksjonelle teknikker som gir økt kroppsbeherskelse og trygghet i møte med fysiske situasjoner. Metodene vil være enkle og praktisk anvendelige, samtidig som kursdeltakeren settes i stand til å beskytte selv selv og andre, samt ta forsvarlig kontroll på en annen person ved behov.

Vi kan komme til deres virksomhet, eller vi kan gjennomføre kurs i vår spesialinnredede gymsal på Ryen.

Kurs i stabsledelse

Utgangspunktet for krisehåndtering er at de fleste hendelser håndteres innenfor det ordinære ledelsessystemet. Det innebærer at virksomheten har en avklart strategi på hvem som skal inngå i og utgjøre en krisestab. For at en krisestab skal være velfungerende må de enkelte medlemmene i staben være bevist sin rolle og sine oppgaver. En godt trent stab er ofte en avgjørende faktor og forutsetning for å lykkes med å håndtere en større krise.

Navigare Security tilbyr kurs i stabsledelse hvor staben blir trent i den enkeltes funksjoner og rollefordeling i samhandling med de andre i ledelsen. Våre instruktører gjennomgår sammen med stabsmedlemmene hvordan de sammen skal fungere optimalt, og hvordan de best skal ta ansvar og lede gjennom krevende situasjoner.

Erfaring tilsier at økt mestringsfølelse og eksponering for relevante oppgaver bidrar til tryggere håndtering av reelle hendelser i ettertid. Vi organiserer derfor selve stabsøvelsen med rollespill basert på fiktive, men virkelighetsnære scenarioer som kan oppstå i virksomheten. Gjennom rollespill bidrar vi til å gi de enkelte opplæring i hvordan de skal optimalisere sitt stabsarbeidet, og bidra til å drille de ansatte slik at de er mentalt og fysisk forberedt. Vi baserer gjerne rollespillet på virksomhetens planverket for å teste eventuelle svakheter.

Kurs i stabsledelse inngår ofte som en innledende element forut for en full beredskapsøvelse. Beredskapsøvelsen gjennomføres gjerne noen uker etter kurset i stabsledelse, der teori blir satt ut i praksis.

Beredskapsøvelse

Det er viktig at virksomheten trener sin stab regelmessig. Derfor bør det gjennomføres beredskapsøvelser som forbereder ledelsen på hvordan de skal håndtere en reel krisesituasjon. Hensikten er å få på plass en effektiv og rutinert ledelse som kan koordinere virksomhetens ressurser på en smart og effektiv måte, samt samhandle med andre etater ved en eventuell krisesituasjon.

Vi lager en dreiebok som består av relevante situasjoner som vil kunne oppstå i virksomheten og som utfordrer stabsmedlemmene. Den enkelte får testet sine kunnskaper opp mot realisering av beredskapsplanverket, og eventuelt tidligere kurs i stabsledelse. Under øvelsen spiller vi inn realistiske scenarioer med momenter av varierende vanskelighetsgrad som utfordrer staben, nødvendiggjør avgjørelser og setter samarbeidsevnene på prøve. Målet er; etter at øvelsen er avsluttet skal den enkelte være trygg på utførelse, samspill og funksjonalitet.

Øvelsen avsluttes med en samling hvor resultatene av øvelsen blir gjennomgått, og hvor deltakerne blir gitt en evaluering. Erfaring tilsier at øvelser får avdekket hva som fungerer og ikke, noe som gjerne fører til nødvendige oppdateringer av planverket og tiltakskort for å korrigere eventuelle svakheter.

PLIVO-øvelse i samarbeid med offentlige etater

Beskrivelse kommer…