Vi leser regelmessig om personer og firma som blir forsøkt bedratt eller blir offer for bedragerier. Konsekvensene blir økonomiske tap, men kan også gi offeret mange problemer i ettertid. Navigare Security AS hjelper hvert år både privatpersoner og virksomheter med skadereduserende tiltak, og ikke minst med å gjenvinne verdier i utlandet. I løpet av 2023 hadde vi suksess med å få returnert verdier fra totalt 13 land. Det mest fjerntliggende var Georgia.

Et gjennomgående trekk er mangel på forundersøkelser før kontrakter / avtaler inngås. I alt fra bil- til eiendomskjøp i utlandet er det mulig å bli lurt, ofte fordi det ikke foretas tilstrekkelige undersøkelser på forhånd. Når først skaden er skjedd er det likevel muligheter for å få reversert utviklingen.

En utredning vil i den innledende fasen avdekke hvor stor sjans det er for å vinne en sak. Dessverre har politiet som vi ofte samarbeider med, begrenset kapasitet. Vår utredning kan derfor være et viktig tilskudd som senere kan gis til politiet i deres videre undersøkelser.

Da vi har et meget godt kontaktnett i de fleste europeiske land har vi mulighet til å utrede rasjonelt og effektivt, og dermed holde kostnadene på et akseptabelt nivå.