En systematisk og strategisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet

Analyser & planlegging.

Analyser

Navigare Security utarbeider følgende typer analyser:

  • Beredskapsanalyser
  • Verdi, trussel og sårbarhet (VTS)
  • Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS)
  • Konfliktanalyser

Generelt
Analyser er en systematisk og strategisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Metoden benyttes for å avdekke sårbarheter ved en virksomhet, for så gi veiledende anbefaling til beslutningsgrunnlaget for hvilket tiltak virksomheten trenger for å håndtere risiko og øke sin sikkerhet. På denne måten kan omfanget av negative og uønskede hendelser begrenses, eller i bestefall avverges, slik at liv, helse, miljø og finansielle forhold beskyttes. Navigare Security jobber metodisk og detaljert for å identifisere risikomomenter, avvik og potensielle trusler som preger virksomheten.

Analysen er en dyptgående gjennomgang av virksomhetens nåværende løsninger vurdert opp mot det som anses å være en ideell ordning. Analysen skal gi beslutningstøtte til ledere og ansvarlige i bedriften, sett i forhold til hvilke tiltak som kan gjennomføres for å forbedre sikkerheten og skape en tryggere hverdag.

Etter at analysen er gjennomført vil vi gjennomgå den sammen med ledelse/ansvarlig og vi vil bli enige om hvilke tiltak som bør og kan gjennomføres. Sammen med våre kompetente underleverandører blir de nødvendige tiltakene iverksatt på en måte som i minst mulig grad forstyrrer øvrig aktivitet. 

Internasjonal virksomhet
Vår betydelige erfaring med sikkerhetsrelaterte oppgaver internasjonalt gjør at vi kan være en viktig støttespiller for norske virksomheter som planlegger eller er etablerte i utlandet. Vår erfaring, og internasjonale trender, tilsier at det er viktig for bedrifter å implementere sikkerhetsanalyser for sine internasjonale aktiviteter. Av flere årsaker vil det i mange land være hensiktsmessig å vurdere sikkerhetsfaktorene opp mot politiske, økonomiske og kulturelle forhold i det aktuelle landet, for å trygge firmaets interesser.

Våre analyser har vært brukt av flere norske selskap som opererer internasjonalt. Takket være våre råd og ikke minst tilstedeværelse har virksomhetene unngått alvorlige sikkerhetsmessige utfordringer og unngått ytterligere økonomiske tap.

Verktøy
Vi bruker VTS metoden fra One Voice i våre analyser. Metoden gir, i kombinasjon med våre erfaringer, treffsikre analyser. Etter analysen er utført presenterer vi våre funn og sammen med oppdragsgiver diskuterer vi hvilke tiltak som skal iverksette for å bedre sikkerheten. Det neste naturlige skrittet er å utarbeide et planverk med tiltakskort og rutinebeskrivelser.

Planverk

Sikkerhet er en prosess som hele tiden må være tilpasset virksomhetens behov. Vår erfaring tilsier at den samlede summen av forebyggende tiltak som iverksettes er viktig for en sikker drift av virksomheten. Den dagen krisen oppstår må virksomheten være forberedt på å takle situasjonen. Basert på tilrettelagt planverk og øvelser kan selv de mest uforutsette hendelser håndteres smart og effektivt.

Beredskapsplanverk

Etter å ha gjennomgått våre analyser og avdekket virksomhetens sårbare områder vil det være hensiktsmessig å utarbeide et Beredskapsplanverk. Uforutsette hendelser inntreffer før eller siden, og kan få store negative konsekvenser for driften. Derfor trenges det et godt planverk som gjør virksomheten forberedt på å kunne takle kritiske situasjoner på en riktig måte når de oppstår.

Et beredskapsplanverk er et godt hjelpemiddel som gir klare instrukser på rollefordelinger, ansvarsområder og rutiner for krisehåndtering, for ulike typer hendelser. På den måten unngås større forviklinger, en sparer tid og ressurser, og en kan jobbe mer målrettet for å begrense skadepotensialet på driften.

Beredskapsplanverket skal være enkelt å bruke, samtidig som det dekker alle aktuelle områder av driften og informerer om hvordan kritiske situasjoner skal håndteres i praksis. Samtidig er et beredskapsplanverk nyttig for å forberede virksomheten i forkant på hvilke situasjoner som kan oppstå.

Planverk satt ut i praksis

De som skal håndtere kriser må besitte erfaring og kunnskap før krisesituasjonen oppstår. Jo bedre forberedt, jo bedre håndtering av situasjonen. Vi utarbeider derfor gjerne nye planverk, eller oppdaterer eksisterende planverk, med påfølgende stabstrening. Deretter følger en test i form av en øvelse (table top) hvor bedriftens beredskapsgruppe får trent på sine ferdigheter og brukt planverket i praksis. Øvelsen vil inneholde problemstillinger som vil være relevante i forhold til virksomhetens drift.

Erfaringen viser at gjennomføringen av regelmessige øvelser og tiltak gir ledelsen og de ansatte betydelig mestring, noe som gjør dem bedre rustet til å utføre sine oppgaver når en krise oppstår. Gjennom god planlegging reduseres betydelig risikoen for at uønskede hendelser oppstår eller får eskalere. Samtidig bidrar solide planverk, tydelige instrukser og øvelser til at rett handling blir utført under pressende situasjoner, slik at en kritisk prosess blir gjennomført på best mulig måte.

Tiltakskort og beredskapsrutiner

Beredskapsrutiner og tiltakskort et nyttig hjelpemiddel som gir en enkel «oppskrift», med gjennomgang fra ”a til å”, på hvordan det er mulig å takle ulike typer hendelser og de forskjellige fasene av en situasjon under høyt stressnivå. Beskrivelsen gjør at brukeren raskt kan foreta de riktige grepene til rett tid, og dermed får et optimalt resultat.

Beredskapsrutiner

Beredskapsrutiner omhandler hvordan de mer rutinemessige utfordringer, som vi kan forvente å møte i hverdagen, løses ved å gi en skjematisk beskrivelse av hvordan situasjonen skal gjennomføres steg for steg, og med huskelister. Veletablerte og gode rutinebeskrivelser sørger for at potensielle farer oppdages og risikomomenter unngås når kritiske hendelser inntreffer, samt forhindrer skadepotensialet når de skjer.

Tiltakskort

Vi lager videre tiltakskort for å gi konkret veiledning på hvordan en spesifikk akutte situasjon skal håndteres. Tiltakskortene dekker alle tenkelige akutte situasjoner, fra håndtering av brann, ulykker, voldshendelser og dødsfall, til underslag, tyveri, og unntakstilstander med mer. Vi utarbeider tiltakskort som gjelder både for ordinær drift, og for håndtering av uønskede hendelser som kan oppstå i forbindelse med opphold i andre land, som akutt sykdom eller kidnapping. Tiltakskortene blir utformet for å være presise og enkle å forstå, slik at situasjonen kan håndteres mest mulig effektivt.