Sikkerhetsrådgivning, granskning og etterforskning

Sikkerhetsrådgivning/

Granskning /

Etterforskning

Gjennom vår solide erfaring fra etterforskningsarbeid i Politiet og spesialenheter ved Kripos, kombinert med oppdrag over lang tid i utlandet, har vi opparbeidet oss en betydelig ekspertise og kompetanse rundt sikkerhetsrådgivning, granskning- og etterforskningsarbeid.

Vi kan yte bistand og rådgivning rundt operasjonell sikkerhetstjenester, fysiske sikringstiltak, eller for å forebygge alle typer kriminalitet, og forutse mulige truende hendelser og trender.

Vi tilbyr også etterforskningstjenester der det er mistanke om økonomisk utroskap, underslag, forfalskninger og annen kriminalitet.

Et unikt internasjonalt nettverk

Vi kan innhente nødvendig informasjon raskt og effektivt gjennom vårt kontaktnett i en rekke land med ledere på beslutningsnivå. Vi har et spesielt godt kontaktnett i både Bulgaria, Danmark, Ungarn, Romania, Serbia, Sverige, Spania, Italia, Tyskland, Nederland, Estland, Latvia, Litauen, Kroatia, Montenegro, Liberia, Marokko, Egypt, Etiopia, Tanzania, Kenya og Libya. Vi utfører regelmessig arbeidsoppgaver i de nevnte landene.

Mistanke om økonomisk utroskap

Mange virksomhetsledere ønsker at en etterforskning av økonomisk utroskap og underslag løses uten offentlig innsyn og oppmerksomhet, blant annet fordi offentlige instanser kan ha begrenset kapasitet. Å benytte private firmaer som Navigare Security kan derfor være tidsbesparende, samtidig som virksomheten kan få solide bevis for sine mistanker før andre inngripende tiltak eventuelt iverksettes.

Selv om bedriften har egne sikkerhetsansvarlig vurderes det ofte som en bedre løsning å engasjere eksterne og uavhengige ressurser. Avdekkes for eksempel straffbare forhold som kan gi grunnlag for avslutning av arbeidsforholdet, kan prosessen tas videre uten innblanding av personlige vurderinger mellom kolleger. Vi har erfaring med den videre håndtering av slike saker.

Det kan også være en tung prosess og få tilbake underslåtte verdier. Etter og ha assistert finansinstitusjoner siden 2011 har vi opparbeidet oss betydelig erfaring og etablert et kontaktnettverk som har vist seg nyttig for å få tilbakeført verdier. Ofte har det vært mulig å tilbakeføre verdier selv fra land med tungt byråkrati.

Vår erfaring med etterforskning og granskning sammenholdt med utholdenhet har gitt gode dokumenterbare resultater.

Gjenskape verdier

Virksomheter kan oppleve at en medarbeider stjeler av verdiskapningen eller på andre måter tilrøver seg arbeidsgiverens verdier. Dette kan være alt fra tyveri i kassa i en butikk, til underslag utført av den økonomiansvarlige i bedriftens ledelse i en større virksomhet.

Navigare Security har lang erfaring med slike saker, og med vår arbeidsmetodikk gjennomfører vi denne typen oppdrag på en skånsomt, men effektivt og resultatorientert måte. I tillegg til å foreta undersøkelser som kan avslører den skyldige, vil vi samtidig kunne gå gjennomgå bedriftens rutiner og utarbeide tiltak som gjør det mulig å få stanset ugjerningene.

Sikkerhetsrådgivning

Navigare Security kan tilby flere former for sikkerhetsrådgivning. Blant annet:

  • Generell sikkerhetsrådgivning
  • Operasjonell sikkerhetsrådgivning
  • Privat sikkerhetsrådgivning
  • Fysisk sikkerhetsrådgivning

For alle tjenester stiller vi med kompetente fagfolk som kan gi profesjonelle vurderinger med råd om kostnadseffektive tiltak, så virksomheten kan fokusere på sine arbeidsoppgaver uhindret.

Generell sikkerhetsrådgivning

Våre tjenester omfatter ikke bare skriftlig arbeid, kursvirksomhet og etterforskning. Navigare Security bistår med alle typer sikkerhetsrådgivning, enten det muntlig konsultasjon for en utenlandsreise, bistand i søknadsprosesser eller anbefalinger til fremgangsmåte og valg av hvilke sikkerhetstiltak virksomheten trenger. Vi baserer vår rådgivning på mange års erfaring i bransjen, på vitenskaplige grunnlag, utviklingstrender og prognoser i bransjen. Vi kan bidrar med vår kunnskap for at virksomheten skal kunne treffe de rette beslutningene for hvilke valg de bør gå videre med for å styrke sin egen sikkerhet.

For eksempel kan politiet ha begrenset kapasitet til å følge opp en situasjon som en bedrift anser som krevende. Navigare Security kan fylle et slikt tomrom. Vi har hatt kunder som butikker, banker og forsikringsselskap, som har opplevd alvorlige og vedvarende trusler fra misfornøyde kunder. I slike tilfeller kan vi foreta trusselvurderinger av situasjonen, anslå motivet og handlingsmønster til motparten og gi veiledning til hvordan virksomheten skal gå frem for å få en skånsom avslutning på trusselsituasjonen.

Operasjonell sikkerhetsrådgivning

Mange virksomheter opplever ekstraordinære aktiviteter som skaper et behov for en egen ressursperson som kan foreta den operasjonell sikkerhetsledelsen av driften. Det kan være et arrangement, et prosjekt i utlandet, eller en nyetablering som krever et høyere sikkerhetsoppbud enn vanlig. Navigare Security kan bistå under slike prosesser som innleid sikkerhetsleder for en begrenset periode.

Navigare Security vil gå inn i prosjektet og foreta de nødvendige sikkerhetsprosedyrene som oppdraget krever for å lykkes. Det kan være alt fra å gjøre nødvendige forhåndsundersøkelser, utarbeide analyser, rutiner og planverk, til å lede og overse den praktiske utførelsen av sikkerhetsarbeidet.

Omfanget av relevante sikkerhetsoppgaver vil bli avklart og utarbeidet med oppdragsgiver.

Privat sikkerhetsrådgivning

Stadig flere enkeltpersoner og ressurssterke familier kjenner på en økende frykt for å miste sine verdier, og vi må innse at denne formen for kriminalitet dessverre øker. I tillegg kan det totale trusselbildet i mediene også påvirker vår opplevelse av usikkerhet.

Vi hos Navigare Security kan tilby personlig rådgivning i forhold til forebyggende tiltak, fysisk og teknisk sikring, utarbeidelse av sikkerhetsplaner og etablering av gode rutiner. Ved akutte trusselsituasjoner gir vi også døgnet-rundt-support til våre kunder, og vi kan ved behov stille opp og bistå kunden med vår tilstedeværelse.

Som kursleverandør gir vi også opplæring i forebyggende sikkerhet og selvforsvar, og utdanning til sikkerhetspersonell.

Fysisk og teknisk sikkerhetsrådgivning

Navigare Security har god kunnskap og oversikt over ulike fysiske og tekniske sikkerhetstiltak som vil bedre den totale sikringen av eiendom, ute-areal, byggmasse, og andre fysiske installasjoner. Vi vil foreta befaring for det gjeldene området, se på eksisterende sikringstiltak og komme med faglige anbefalinger på hvordan den totale sikkerheten kan økes. Vi gir profesjonelle og helhetlige sikkerhetsvurderinger som dekker alle forhold rundt vakthold, kameraovervåkning, porter, kortlesere, dør- og vindus forsterkninger, m.m.

For denne tjenesten har vi flere samarbeidspartnere, og som bidrar til å levere følgende:

  • Alt fra sikkerhetsplaner og fysisk vakthold – ProSec
  • Manuell og tekniske sikkerhetsløsninger – S.I.P Group
  • Alarm og Kameraløsninger – GK Sikkerhet
  • Fysiske Sikkerhetsløsninger (dører,vinduer, osv) – Mil Sec