OM NAVIGARE SECURITY

Erfaring. Kompetanse.

Ansatte i Navigare Security har lang erfaring fra oppdrag både i Norge og i utlandet. Vi har utfører en rekke oppdrag for mange ulike bransjer med forskjellige sikkerhetsmessige utfordringer. Flere oppdrag har vært utført i konfliktpregede områder, og utført med omfattende sikkerhetstiltak.

Våre medarbeidere har lang erfaring fra viktige posisjoner innenfor politiets beredskaps- og antiterrorvirksomhet, fra Politidirektoratet og Justisdepartementet. Videre har vi tilgang på ressurser og støttefunksjoner med bakgrunn fra blant annet militæret, helsevesenet og humanitære organisasjoner.

Siden vi startet vår virksomhet i 2011 har vi stilt vår kunnskap til disposisjon for både offentlig instanser, privat næringsliv, og privatpersoner. Vi har gjennomført en rekke oppgaver for norskeide virksomheter i afrikanske land. Takket være vår tidligere erfaring på kontinentet og med god planlegging har vi alltid lykkes med gjennomføringen.

Samtidig har vi opparbeidet oss en solid kundekrets i Norge. Vi har spesialisert oss på risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner, samt øvelser. Våre største kunder er statlige virksomheter og private bedrifter.

Unikt internasjonalt nettverk

Et unikt internasjonalt nettverk

Vi kan innhente nødvendig informasjon raskt og effektivt gjennom vårt kontaktnett i en rekke land med ledere på beslutningsnivå. Vi har et spesielt godt kontaktnett i både Bulgaria, Danmark, Ungarn, Romania, Serbia, Sverige, Spania, Italia, Tyskland, Nederland, Estland, Latvia, Litauen, Kroatia, Montenegro, Liberia, Marokko, Egypt, Etiopia, Tanzania, Kenya og Libya. Vi utfører regelmessig arbeidsoppgaver i de nevnte landene.

Unikt internasjonalt nettverk

Våre ansatte

Kato Stokkan

Kato Stokkan

Daglig leder

Variert bakgrunn fra militæret og spesialavdelinger i politiet, med flere ledelsestillinger. Lang internasjonal erfaring. jobbet blant annet for Justisdepartementet, Kripos og FN. Drevet med kursutvikling og undervisning. Bachelor i spansk.

Elisabeth Granli

Sikkerhetsrådgiver

Lang og variert bakgrunn fra sikkerhetsbransjen. Har en bachelor i studiet Beredskap og Krisehåndtering fra Rena. Elisabeth har jobbet hos oss siden 2019, og jobbet med utarbeidelse av analyser og planverk.

Ole Petter Ekhaugen

Prosjektanalytiker

Tidligere Kripos. Arbeidsområde; behandling av informanter, analyse og spesielle operasjoner. Erfaring Navigare Security: ROS-analyser for en rekke større objekter, samt underviser i Risiko og beredskap.

Våre ansatte

Kato Stokkan

Kato Stokkan

Daglig leder

Variert bakgrunn fra militæret og spesialavdelinger i politiet, med flere ledelsestillinger. Lang internasjonal erfaring. jobbet blant annet for Justisdepartementet, Kripos og FN. Drevet med kursutvikling og undervisning. Bachelor i spansk.

Elisabeth Granli

Sikkerhetsrådgiver

Lang og variert bakgrunn fra sikkerhetsbransjen. Har en bachelor i studiet Beredskap og Krisehåndtering fra Rena. Elisabeth har jobbet hos oss siden 2019, og jobbet med utarbeidelse av analyser og planverk.

Ole Petter Ekhaugen

Prosjektanalytiker

Tidligere Kripos. Arbeidsområde; behandling av informanter, analyse og spesielle operasjoner. Erfaring Navigare Security: ROS-analyser for en rekke større objekter, samt underviser i Risiko og beredskap.

Historien

Navigare Security ble startet i februar 2011 av Kato Stokkan, med utgangspunkt i hans mangeårige og solide erfaring fra Politiet, Kripos og internasjonalt sikkerhetsarbeid. Selskapet var det første lovlige norskregisterte selskap som fikk tillatelelse av myndighetene til å utføre væpnet vakthold om bord på norskregisterte skip, og selskapet har utført et titalls væpnede vakthold om bord på skip i piratutsatte farvann fra 2011. Dette ble avviklet i 2013 som følge av at markedsbetingelsene endret seg og det ikke lenger var mulig å drive økonomisk forsvarlig.

I dag har selskapet fokus på å levere rådgivning og sikkerhetsløsninger både nasjonalt og internasjonalt, med sin tidligere erfaring som et sterkt konkurransefortrinn.

Vi har alltid som mål å dempe aggressiviteten og redusere konfliktnivået gjennom passive sikringstiltak og gode prosedyrer
– Kato Stokkan

Våre verdier

Vi ønsker å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet gjennom vårt arbeid med å skape trygghet,
forebygge kriminalitet og gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag:

Tydelighet

Vi tror på enkelhet og det å alltid finne den korteste veien til løsninger. Vi er tydelige i våre analyser og forslag til sikkerhetsplaner, og våre konklusjoner er enkle å forstå, slik at denne forståelsen og forslagene til tiltak raskt og effektivt kan omsettes til praktisk handling.

Redelighet

Vi respekterer og følger alltid lover og regler, og med bakgrunn i vår erfaring har vi lært oss å se finne kreative og optimale løsninger godt innenfor lovverket. Vårt redelighetsprinsipp er basert på ærlighet, troverdighet og en absolutt nulltoleranse for korrupsjon, som i enkelte land og kulturer kan være en stor utfordring.

Respekt

Vi har alltid fokus på å vise respekt for andre menneskers kultur og verdier, og vi er spesielt opptatt av å skape tillit og en god kommunikasjon med lokalbefolkningen i konfliktområdene vi er engasjert i.

Historien

Navigare Security ble startet opp i februar 2011 av Kato Stokkan, med utgangspunkt i hans mangeårige og solide erfaring fra Politiet, Kripos og internasjonalt sikkerhetsarbeid. Selskapet var det første lovlige norskregisterte selskapet som fikk tillatelse av myndighetene til å utføre væpnet vakthold om bord på norskregisterte skip. Selskapet utførte et titalls oppdrag med væpnet vakthold om bord på skip i piratutsatte farvann fra 2011. Dette ble avviklet i 2013 som følge av at markedsbetingelsene endret seg og det ikke lenger var mulig å drive økonomisk forsvarlig.

I dag har selskapet fokus på å levere tverrfaglig sikkerhetsrådgivning og sikkerhetsløsninger innen en rekke områder, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg utvikler vi kursprogram innen sikkerhetsfaget som blir tilpasset oppdragsgivers behov. Vi tilbyr både teoretiske og praktiske kompetansehevende aktiviteter som best mulig kan forberede oppdragsgiver på de utfordringer og risikoer de møter i sin arbeidshverdag.

Selskapet har gjennom vår virksomhet bidratt med rådgivning, sikkerhetsløsninger og kurs blant annet for Tollvesenet, Tryg Forsikring, Norges Journalistlag, Oslo Kemnerkontor, Norgesbuss, Bedriftshelsa AS og medieprodusenten Monster (Svindeljegerne) m.m., samt faste oppdragsgivere som Bergen Risk Solutions, KLP og Konserthuset.

Navigare Security har utviklet seg til å bli helhetlig sikkerhetsleverandør med et tverrfaglig utgangspunkt, og en egen evne til å se et fullstendig sikkerhetsbilde. Selskapet bygger sin kompetanse på betydelig nasjonal og internasjonal erfaring, som overføres videre til våre metoder og innfallsvinkler. Vi anser dette som et sterkt konkurransefortrinn.

Vi har alltid som mål å dempe aggressiviteten og redusere konfliktnivået gjennom passive sikringstiltak og gode prosedyrer
– Kato Stokkan

Samarbeidspartnere

Navigare Security har tilknyttet seg gode samarbeidspartnere, både for kompetanse, kursing, tekniske løsninger og utstyr.

DEN LILLE FORSKJELLEN SOM KAN FÅ STOR BETYDNING

Våre verdier

Vi jobber målrettet og systematisk for å utføre våre oppdrag til våre kunders tilfredshet. Våre nøkkelprinsipper er gode analyser, et godt planverk og kunnskap til utførelse. Samtidig sørger vi for å alltid holde et tett samarbeid med kunden gjennom hele prosessen.

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom å skape trygghet, forebygge mot trusler og gjenskape verdier.

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer. Dette er verdier vi lever etter hver eneste dag:

Identifisere risiko.

Ønsker du en nøyere gjennomgang av sikkerheten?
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud