Verdien av  en god Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser seg stadig viktigere. Uten å ha gjennomført en solid ROS analyse vil sårbarheten, om en uønsket kritisk hendelse oppstår være åpenbar. Konsekvensene av å ikke være forberedt kan bli betydelige og kostbare.

Mens denne artikkelen skrives er verden kun opptatt av koronoviruset og effekten det får for oss alle. Samtidig oppdager den enkelte virksomhet hvor utsatte den er når krisen inntreffer. Dessverre må det ofte oppstå en krise før vi oppdager mangel på forberedelser og behovet for å vite hvilke tiltak som må innføres for å redusere konsekvenser.

Vårt selskap har gjennom flere år spesialisert seg på å avdekke sårbarhet for deretter å komme med anbefalinger om hva som kan gjøres for å minimalisere risiko samt være forberedt på å takle ulike situasjoner som oppstår. Resultatet fører til at den enkelte virksomhet  står betydelig bedre rustet til å håndtere krisesituasjoner. Hvilke risikovurderinger som  utføres vil være avhengig av hvilke problemstillinger og utfordringer den aktuelle virksomheten står overfor i dag, og hva som kan forventes i framtiden.

Vi er derfor opptatt av at kunden skal få et produkt som er nøye tilpasset deres behov. Rapportene våre skal oppfylle kravene som er satt av myndigheter og kvaliteten skal være god, men samtidig skal produktet være enkelt og brukervennlig. Ved å kartlegge og analysere driften ved en gjennomgang av eksisterende rutiner er det mulig å komme frem til forslag som gir grunnlag for å optimalisere sikker drift. Samtidig tilbyr vi våre kunder å gjennomføre tiltak som er nødvendige for å få sikkerheten opp på et akseptabelt nivå uten vesentlige driftsmessige forstyrrelser.

Analysen gir oss et godt grunnlag for utarbeidelse av beredskapsplanverk.

Vi kan tilby et stort spekter av relaterte tilleggstjenester:

  • Fysiske sikringstiltak (forsterkede dører, vinduer, retrett rom, kameraovervåkning, alarmer)
  • Utarbeidelse av beredskapsplanverk (basert på ROS analyse)
  • Opplæring (beredskapsøvelse, stabstrening, spesialtilpassede sikkerhetskurs)
  • Sikkerhetsledelse og sikkerhetskonsulenter
  • Etterforskning og utredning.
  • Assistere med søknad og oppfølgning om midler fra det offentlige til sikringstiltak

Forsikringsselskap setter pris på våre analyser og vi vet at virksomheter har fått lavere forsikring som en følge av de tiltak som er utført.

Våre metoder baseres seg på intervju med nøkkelpersoner, gjennomgang av eksisterende rutiner med påfølgende utarbeidelse av en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS). Analyseverktøyet (VTS, modul i CIM) sikrer en profesjonell vurdering. Våre analytikere består av en blanding av  tidligere dyktige og erfarne polititjenestemenn med bakgrunn fra Kripos og personell med bachelor i Beredskap og Krisehåndtering.

Våre hovedsamarbeidspartnere ved utarbeidelse av ROS analyser er MilSec, GK Sikkerhet, Bergen Risk Solutions,  SIP, ProSec og City Security.