Navigare Security er et norsk sikkerhetsselskap med internasjonal kunnskap og kontaktflate

Navigare Security utfører sikkerhetsanalyser, beredskapsplaner og risiko vurderinger

Da Tolletaten ønsket et operativt kurs innen kommunikasjon og konflikthåndtering, så valgte de Navigare Security.

Da KLP ønsket et forbedret beredskapsplanverk med risiko og sårbarhetsanalyser for Oslo-kontoret, så valgte de Navigare Security.

Hva vi tilbyr

Navigare Security er et selskap med nasjonal og internasjonal tilstedeværelse, og er en leverandør av tiltak for å begrense risiko til både større og mellomstore bedrifter. Våre kunder er det offentlige og private næringsliv.

 

Navigare Security er bygget på et fundament bestående av tre grunnpilarer, verdier som vi lever etter hver eneste dag: Tydelighet, redelighet og respekt.

 

Flere av våre medarbeidere har også mange års erfaring med internasjonal krisehåndtering gjennom internasjonale oppdrag for FN i krigs- og konfliktområder. Navigare Security har betydelig erfaring fra maritime antiterror operasjoner og god kunnskap om objektsikring, skipstyper, rederivirksomhet og drift av skip.

Vår arbeidsmetodikk

Fase 1: Forarbeid

Gjennomgang av eksisterende planverk, innledende samtaler om trusselvurderinger og tidligere hendelser eller bekymring

k

Fase 2: Mellomarbeid

Identifisere risiko og utforming av analyse med fokus på kritiske elementer i organisasjonen

Fase 3: Iverksettende tiltak

Tiltakskort og beredskapsøvelse med etterarbeid, vurdering og videre oppfølging.

Noen av våre referanser:

TOLL
KLP
Hemnes kommune