Det å være forberedt på at det uventede kan skje, for deretter å kunne sette inn de nødvendige tiltak for å redusere risiko, er grunnpilarer i vår sikkerhetstenking. For å kunne identifisere utfordringer er det nødvendig å gjennomføre en analyse av aktuell situasjon og samtidig predikere den videre utvikling. Er de øvrige vilkår til stede for drift iverksettes de planlagte tiltak som en del av driften.

Vi i Navigare Security har siden 2011 utført en rekke oppdrag for multinasjonale selskap i Europa og Afrika. Samtlige av oppdragene har vært krevende, men takket være god planlegging og ikke minst fordi de personer vi bruker er erfarne og har den nødvendige kunnskap, har vi gjennomført med gode resultater. Vi har tilknyttet oss solide ressurspersoner i flere afrikanske land som gir oss den nødvendige fleksibilitet. De virksomheter vi har støttet har kunnet gjennomføre sine oppdrag samt sikre sin drift. Ingen ansatte har blitt skadet verken fysisk eller psykisk under oppdragene. Det er gjennomført analyser og organisert sikkerhet fra Libya i nord til å avdekke korrupsjon i Mosambik i syd.

Stadig flere norske selskap konkurrerer om oppdrag i Afrika og noen selskap skrinlegger videre planer da utfordringene blir for store. Flere selskap, blant annet innen shipping, har unnlatt å påta seg oppdrag da de har vurdert risikoen for stor. Som et resultat har de derfor også mistet mulighet for verdifulle kontrakter. Vi i Navigare Security vet at med god planlegging av de sikkerhetsmessige utfordringer ville flere prosjekter kunne la seg gjennomføre.

Visse hovedfaktor er gjennomgående:

1. Politisk risiko

2. Byråkrati

3. Korrupsjon

4. Ran

5. Kidnapping

6. Terror

Norske virksomheter er dyktige på å analysere sine økonomiske muligheter. De har kapital og ressurser innen de fleste områder, men dessverre hensyntar de ikke tilstrekkelig de vurderinger som må gjøres for at sikker drift kan etableres samt mangler løpende vurderinger underveis. Vår metodikk er basert på en helhetlig vurdering hvor vi bruker lokale ressurser kombinert med egne. Oppfølgning av tiltak for å vurdere den sikkerhetsmessige situasjon, intervju, opplæring av lokale krefter samt en god analyse er bærebjelker i planlegging og gjennomføring.

Våre ansatte har hatt krevende oppdrag i Afrika siden 1989. Vi forstår folket og kulturen. Har din virksomhet planer om, eller har startet virksomhet i krevende regioner, kan det være fornuftig å bruke et eksternt selskap til å vurdere om de sikkerhetsmessige vurderinger er tilstrekkelige. Vi utfører våre analyser basert på VTS utviklet av CIM. Vår maritime samarbeidspartner er Bergen Risk Solutions.

Equatorial Guinea, 30.09.19

Kato Stokkan

kato@navigaresecurity.com