Revidering av planverk, tiltakskort og gjennomgang av sikkerheten. Beredskapsøvelse. Oppfølging og rådgiving i etterkant.